Studenti 4.0

Vzdělání je prvním krokem k transformaci 

Představu stavebního inženýra s tužkou v ruce u rýsovací desky nahrazuje počítačový management BIM, rozšířená realita a akustické laboratoře. 3D tiskárny, drony, laserové skenování i umělá inteligence mění tvář stavební profese. Radikálně se proměňují technologie, vznikají nové materiály, navrhování a plánování staveb víc připomíná počítačové hry než těžké výpočty. Zeptali jsme se na 3 technických univerzitách - v Praze, Brně a Ostravě, co ze stavebnictví 4.0 mají v učebním plánu.

Stavařina? Něco jako Minecraft, ale lepší


 „V oblasti Stavebnictví 4.0 se vyučuje na FAST VUT řada problematiky, např. robotika, strojní zařízení, různé druhy stavebních materiálů a jejich fyzikálně mechanické i reologické vlastnosti apod. Dále je poměrně široce realizována aplikovaná IT a další teoreticko technické předměty,“ prozradil profesor Drochytka, který vidí Stavebnictví 4.0 jako ideální impulz pro mladé lidi, kteří mají zájem o moderní technologie a stavebnictví.

Na ČVUT v Praze se řídí mottem tradice-kvalita-perspektiva. „Fakulta stavební ČVUT v Praze zastává filozofii, že témata digitalizace, automatizace, robotizace nelze vyčleňovat z kontinuálního vzdělávacího procesu našich studentů, proto tato témata nezavádíme jako nové předměty, ale integrujeme je do předmětů stávajících. Máme velmi dobře propracovanou několikastupňovou výuku problematiky BIM a GIS. Zapojujeme virtuální realitu, ve které se studenti učí i přímo projektovat. Zejména při výuce přípravy a realizace staveb jsou rozvíjena témata digitalizace a robotizace. Snažíme se studentům vštěpovat zejména principy, učit je novou filozofii navrhování a realizace staveb, “ říká profesor Máca, děkan ČVUT, a dodává, že FSv aktuálně připravuje nový magisterský profesně orientovaný studijní program se zaměřením na digitalizaci ve stavebnictví.

V Ostravě se učí BIM, GIS, implementuje se v předmětech digitalizace stavebnictví. Machine learning, 3D tisk, scanning a rozšířená realita. Tato odborná zaměření lze studovat na Fakultě elektrotechniky a informatiky. O možném propojení a začlenění do výuky na stavební fakultě se jedná. Propojení těchto dvou fakult je logické a takto uvažují všechny dotazované technické univerzity. 

„Budoucí rozvoj Fakulty předpokládá maximální zapojení do přeměny našeho regionu. Tato transformace bude vyžadovat důraz na výuku, protože budoucnost našeho regionu je v našich studentech a absolventech. Nejde jen o technologie, ale i o sociálně ekonomické dopady. To klade velké nároky na volbu výzkumných směrů, které budou podporovat tuto transformaci,” vysvětluje děkanka Peřinková z VŠB Ostrava. 

Provázanost škol s průmyslem. 

Dnešní uchazeči o studium se dívají i na to, s jakými partnery škola spolupracuje, jestli umožňuje stáže a podporuje studijní pobyty v zahraničí. Studenti dnes postrádají větší provázanost škol s průmyslem. Chybí jim možnost stáží ve firmách nebo podpora startupů na univerzitní půdě. Tady přichází na scénu Národní centrum Stavebnictví 4.0 se svým plánem celorepublikové sítě Testbedů. 

Testbedy by měli mít různé zaměření a nekonkurovat si, naopak spolupracovat. Naproti stážím a exkurzím v podnicích by měli poskytovat studentům aktivní zapojení do výzkumných aktivit a možnost přicházet s vlastními projekty. 

“V současnosti je ze strany stavebních firem, ale i úřadů, větší poptávka po absolventech, než jsme schopni nabídnout. VŠB-TUO má prostory i laboratoře k rozvoji a podpoře a nebrání se zapojení do projektů, které by rozvoj a tento směr posunuly. Testbed na škole by podle slov děkanky Peřinkové pomohl ke zvýšení zájmu o studium: “Testbedy by mohly sloužit k tomu, aby nám firmy definovaly svoje praktické problémy, které bychom ve spolupráci s nimi mohli na fakultních zařízeních a se studenty řešit.”

Není pochyb, že Testbedy nabídnou studentům možnost zapojit se nad rámec studia formou stáží či závěrečných studijních projektů. 

Zájem se ztrácí na středních školách

Když se ponoříme do hodnocení problému, spojeného se zájmem o studium stavebnictví, ještě hlouběji, vidíme, že ten se ztrácí na nižším stupni, jak dokládá děkanka Peřinková: „Otázkou je zda potenciální studenti budou mít tzv. digitální gramotnost a snahu se v tomto oboru rozvíjet. Kolik studentů se bude hlásit na technické školy a dále rozvíjet problematiku digitalizace ve stavebnictví a další jednotlivé prvky s nimi spojené v rámci životního cyklu stavby, to nám ukáže čas, ” poukazuje Peřinková na nedostatky ve vzdělávacím procesu, které je potřeba eliminovat ještě před vstupem na univerzitní půdu.

(C) Ilona Sochorová

Stavět se bude

Na jedné straně je výchozí předpoklad, že domy se stavět budou vždycky. Roste poptávka po inteligentních budovách. Obrovským trendem jsou udržitelné budovy. Ideální uchazeč o studium na stavební fakultě vidí budoucnost ovlivněnou novými trendy, které prostupují celou společností. 

Ze dne na den se nebude hlásit na stavařinu o tisícovku studentů víc. Stavebnictví 4.0 je sen a my to víme. Ale jedině tak, že začneme něco podnikat dnes, se sen může stát skutečností za pár let.